فرانس ، ایمانیول میکرون ، احتجاجی تحریک ، امیرترین طبقہ